Výtvarný obor

Výtvarná výchova podporuje každé dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Otevírá další možnosti chápání sama sebe a světa kolem, osvojením si výtvarného myšlení a prostředků. Následně rozvíjí schopnost sebevyjádření ve výtvarné činnosti, výtvarnou prací.

Výuka probíhá ve skupině maximálně patnácti žáků v rozsahu tří vyučovacích hodin jedenkrát týdně.

  • žáci si v hodinách osvojují techniky plošné prostorové, akční a objektové tvorby. K dispozici mají dva vybavené ateliéry.

Zájemci o studium výtvarných oborů připravujeme na talentové a přijímací zkoušky na střední i vysoké odborné školy.
Obor se každoročně presentuje několika výstavami jak v prostorách školy, tak v prostorách např. Městské knihovny Jihlava, ZOO Jihlava, Divadla na Kopečku aj.
Žáky přijímáme na základě talentového průzkumu, jehož termíny škola každoročně vyhlašuje. (Viz  talentové zkoušky)